Tag Archives: avocatura fiscala

Ce trebuie sa stim despre impozitul pe constructii

Un avocat specializat in drept fiscal poate fi aparatorul sau sfatuitorul dumneavoastra in raporturile obligational-fiscale. Subiectul impozitului pe constructii este tratat punctual de legislatia fiscala, insa exista situatii in care operativitatea acestuia poate capata dimensiuni nelegale, in fata carora drepturile si interesele dumneavoastra legale pot fi afectate, in lipsa unei atitudini oportune si informate.

Mai jos redam dispozitiile din Codul fiscal pe care trebuie sa le aveti in vedere:

ART. 496 – Contribuabili

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe constructii, stabilit conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în Romania;

c) persoanele juridice cu sediul social în Romania înfiintate potrivit legislatiei europene.

(2) În cazul operatiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatorul.

ART. 497 – Definitia constructiilor

în întelesul prezentului titlu, constructiile sunt cele prevazute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Norme metodologice

ART. 498 – Cota de impozitare si baza impozabila

(1) Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil în soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 497 , din care se scade:

a) valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;

b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii închiriate, luate în administrare sau în folosinta;

c) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

d) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2 „Constructii agricole” din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

e) valoarea constructiilor situate în afara frontierei de stat a Romaniei, astfel cum aceasta este definita potrivit legii, inclusiv cele situate în zona contigua a Romaniei si zona economica exclusiva a Romaniei, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, republicata, pentru operatiunile legate de activitatile desfasurate în exercitarea drepturilor prevazute de art. 56 si 77 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, încheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificata de Romania prin Legea nr. 110/1996;

f) valoarea constructiilor din domeniul public al statului si care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, precum si a celor din domeniul public si privat al statului, închiriate sau date în folosinta institutiilor publice, constructii administrate de Regia Autonoma „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;

g) valoarea constructiilor detinute de structurile sportive, definite potrivit legii. Norme metodologice

(2) În situatia în care, în cursul anului curent, se înregistreaza operatiuni de majorare sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor mentionate la art. 497 , impozitul pe constructii calculat potrivit alin. (1) nu se recalculeaza. Aceste modificari sunt luate în considerare pentru determinarea impozitului pe constructii datorat pentru anul urmator.

(3) Cheltuiala cu impozitul calculat potrivit alin. (1) este cheltuiala deductibila la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II.

ART. 499 – Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

(1) Contribuabilii prevazuti la art. 496 sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pana la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaza impozitul.

(2) Impozitul pe constructii, declarat potrivit alin. (1), se plateste în doua rate egale, pana la datele de 25 mai si 25 septembrie inclusiv.

(3) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), contribuabilii care înceteaza sa existe în cursul anului au obligatia de a declara si a plati impozitul determinat conform art. 498 alin. (1), pana la data încheierii perioadei din an în care persoana juridica a existat.

(4) Contribuabilii nou-înfiintati datoreaza impozitul pe constructii începand cu anul fiscal urmator.

(5) Modelul si continutul declaratiei privind impozitul pe constructii se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(6) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Avocat contestatie decize de impunere – Ce este decizia de impunere si ce trebuie sa cunoasteti cu privire la aceasta

Decizia de impunere reprezinta actul administrativ fiscal prin care organul fiscal stabileste creantele contribuabililor, in principal, in baza declaratiilor de aceeasi natura, depuse conform legii.

Conform art. 95 din Codul de Procedura Fiscala, Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta stabileste sau modifica baza de impozitare ca urmare a unei verificari documentare, a unei inspectii fiscale ori a unei verificari a situatiei fiscale personale efectuate in conditiile legii.

Cu privire la efectele pe care le comporta o decizie de impunere, tot art. 95 stabileste faptul ca decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora, in conditiile in care se stabilesc sume de plata.

Pentru protejarea drepturilor si intereselor recunoscute de lege, legalitatea deciziei de impunere este reflectata si prin elementele constitutive prevazute de lege. Astfel, conform codului de procedura fiscala, decizia de impunere trebuie sa fie emisa in scris in format fizic ori electronic, si sa cuprinda atat elemente specifice:

-tipul creantei fiscale

-baza de impozitare

-cuantumul bazei de impozitare

Cat si elemente generale apartinand unui act administrativ fiscal

denumire organului fiscal emitent

-data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele

-datele de identificare a contribuabilului/platitorului si, daca este cazul, datele de identificare a persoanei imputernicite de contribuabil/platitor

-obiectul actului administrativ fiscal

-motivele de fapt

-temeiul de drept

-numele si calitatea persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii

-semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent

-semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent

-posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia

-mentiuni privind audierea contribuabilului/platitorului

In virtutea securitatii si legalitatii raporturilor juridice care pot avea un caracter riscant mai ales in relatia cu statul, legea confera dreptul la contestarea actelor administrative fiscale, decizia de impunere putand de asemenea sa faca obiectul unei constestatii.

Conform art. 268 din Codul de procedura fiscala, este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal, cu respectarea unui termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.

In protejarea statutului dumneavoastra juridic va recomandam sa apelati la serviciile unui avocat specializat in materia dreptului fiscal atat pentru a va asigura ca actul administrativ fiscal ce va priveste este in perfecta concordanta cu o reala stare de fapt si de drept, ori pentru a restabili echilibrul dintre acestea si continutul sau.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art